3. Ad və Gerb


Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Belə bir fərziyyə vardır ki, şəhərin adı eramızdan əvvəl VII əsrdə Azərbaycan ərazisinə gəlib əsrlər boyu burada yaşamış saklarla bağlıdır.
Orta əsrlərə dair mənbələrdə onun adı Şəkə, Şaki, Şaka, Şaki, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkkin kimi mühtəlif şəkillərdə işlənmişdir. Şəki şəhəri uzun müddət Nuxa da adlandırılmışdır. Doğrudur, XVIII əsrdə daxil olmaqla şəhərin adı mənbərələrdə və rəsmi sənədlərdə Şəki idi. Rusiyaya birləşdikdən sonra da xanlıqın ərazisi inzibati vahid olmaq e`tibarı ilə rəsmən Şəki əyaləti adlanırdı. Yalnəz 1846-cə il inzibati islahatı ilə bütün əyalətə Nuxa qəzası, qəzanın mərkəzinə isə Nuxa adı verilmişdir. Lakin bu o demək deyildir ki, Nuxa adının mənşəyi yalnız XIX əsrlə bağlıdır. Nuxa hələ X əsrdə mə`lum olmuşdur.

Şəki şəhərinin gerbi (2001 il)

Qəbul olunma tarixi: 04.01.2001

Gerbin: Tahir Əhmədiyə oğlu Həmidli

Şəki şəhərinin gerbi (2001 il) Şərh:
Gerbdə Şəki qalasının fonunda ortada ay və ulduzu xatıradan səkkiz quşəlo şəbəkə elementi təsvir edilmişdir. Şəbəkənin önündə şahə qalxmış ağ at göstərilir. Gerbin aşağısında ipək üzərində ağ rənglə Şəki sözü yazılmışdır. Qala və ipək parça müxtəlif tonlu göy rənglə, şəbəkə isə Azərbaycan bayrağında olduğu kimi göy, qırmızı və yaşıl rənglərlə işlənmişdir. Qala adətə müdafiə xarakteri daşıdığı üçün qerbdə əsas rəsmi əhatə edir. Ay və səkkiz guşəli ulduz Azərbaycan bayrağında həkk edilmiş,bu isə şəbəkə elementlərində öz əksini tapmışdır. Sənətkatrlar diyarı Şəkinin rəmzinə işarə olaraq şəbəkə elementi göstərilib. Ağ, şahə qalxan at fiquru qalibiyyət rəmzi, eləcə də XVII əsr Şəki xanlığının pul manetində həkk edilmiş at rəsmindən qötürülmüşdür. Atın baş hissəsində qədim Azərbaycanda (Midiya) atların başında yalına bərkidilmiş xüsusi metal əşya göstərilir. Qədim ipəkçilik diyarı sayılan Şəki, gerbdə çəkilmişipək parça və üzərində Şəki sözü ilə əks etdirilmişdir.
Beləliklə, gerbdə Şəkiyə xarakter çay daşları ilə inşa edilmiş qala, müsəlman şərqinə məxsus qala qapısı, ay və ulduzlu xatırladan xalq sənətimizi şəbəkə, qalibiyyət rəmzi at, ipəkçilik kimi elementlər göstərilimişdir.
Göstərilmiş rəng və elementlər üç min ildən artıq yaşı olan Şəkinin keçmişini, bu gününü və əsas xarakterini açıqlayır.
Bu qerbin müəlifi Şəki şəhəri sakini, Daşkənd Rəssamlıq institutunun Qrafika fakultəsinin məzunu, Azərbaycan rəssamlar ittifaqının üzvü Tahir Əhmədiyyə oğlu Həmidlidir.

Gerb 2001-ci ildə Şəki rəssam və memarları tərəfindən bəyənilmiş, Şəki şəhər rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Mənbə: Şəki şəhər bələdiyyəsi

Şəki şəhərinin gerbi (1984 il)
Şəki şəhərinin gerbi (1984 il)Qəbul olunma tarixi:15.05.1984Gerbin: Tahir Əhmədiyə oğlu Həmidov

Şəki şəhərinin gerbi (1984 il) Şərh:
Герб выполнен в форме щита, в верхней части которого зубцы крепостной стены, в нижней – голубая лента с надписью золотом “ШЭКИ” на азербайджанском языке. Общий цвет поля щита – светло-коричневый.
Шеки – город исторических памятников. На территории Шекинского района имеется множество крепостей, а также одна из них располагается в городе. Изображение булыжника (речного камня) на крепостной стена не случайно, так как булыжник является местным строительным материалом и все архитектурные памятники построены из этого материала.
В центре герба через ворота, присущие Востоку, изображен “Дворец шекинских ханов” (18 в.). этот архитектурный памятник числится в охранном списке ЮНЕСКО, является жемчужиной азербайджанской архитектуры. И когда речь идет о Шеки, тут же вспоминается дворец.
По обе стороны ворот изображены золотом пшеничные колосья (хлеб всегда у шекинцев был святым символом). В Шеки самый крупный зерносовхоз в Закавказье. Коконы, которые изображены на листьях тутового дерева, отображают, что издревле Шеки являются одним из центров шелководства. И в настоящее время основная отрасль промышленности Шеки – шелководство.
Символы скотоводства и табаководства показывают развитие аграрной промышленности в Шеки (изображены в нижнем левом углу герба).

Утвержден исполкомом Шекинского городского Совета народных депутатов (протокол #9).

Источники: В.Марков

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: